Diyanet İşleri Başkanlığı, Bilgi, Etkili Hutbe Sunumu, Hutbe ve Şiir, Proje Yarışmaları

2018 YILI CAMİLER VE DİN GÖREVLİLERİ HAFTASI MÜNASEBETİYLE
DÜZENLENECEK BİLGİ YARIŞMASI, ETKİLİ HUTBE SUNUMU YARIŞMASI, HUTBE VE ŞİİR YAZMA YARIŞMASI VE PROJE YARIŞMALARI DÜZENLENECEKTİR. 

HUTBE VE ŞİİR YAZMA YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

Başkanlığımızca “Hutbe ve Şiir Yazma Yarışmaları” düzenlenmektedir.
1. AMAÇ:
Hutbe ve Şiir Yazma Yarışmalarının düzenlenme amacı, personelimizin yeteneklerini geliştirmelerini,
planlı çalışma alışkanlığı kazanmalarını ve mesleklerini cesaretle yapacak şekilde kendilerine güven
duymalarını sağlamaktır.
2. YARIŞMA KONULARI:
A. Hutbe yazma yarışması konuları:
a) İman ve Hayat
b) İmanı Hayat Kılabilmek
c) İmanın Hayatımızdaki Yansımaları
ç) En Büyük Nimet: İman
d) İman-ı Kâmil
B. Şiir yazma yarışma konuları:
İman, İman Esasları, Kâmil İman, İman ve Hayat temalı konular.
3. YARIŞMALARA KATILMA ŞARTLARI:
Başkanlığımız taşra teşkilatında görevli asıl-vekil ve sözleşmeli, erkek-kadın bütün personel
katılabilecektir. Yarışmaya katılacak eserler özgün olacak; çeviri, uyarlama ve derleme olmayacaktır.
Özellikle hutbe yazma yarışması bütün illerimizde açılacak, müftülerimiz, personelini özellikle hutbe
yazma yarışmasına katılmaya teşvik edecek, her il hutbe yazma yarışması birincisi olan hutbeyi
belirleyerek Başkanlığımıza zamanında gönderecektir.
4. MÜRACAAT:
Hutbe ve Şiir Yazma Yarışmasına katılım şartlarını taşıyan personel, eserlerini 25 Mayıs 2018 Cuma
günü mesai bitimine kadar bağlı bulundukları müftülüklere teslim edecektir. Önceki yıllarda Türkiye
finallerine katılarak birinci, ikinci ve üçüncü olan personelin müracaatları kabul edilmeyecektir.
Eserler hazırlanırken kağıdın tek yüzü kullanılacak, sayfa sonunda sadece personelin imzası yer
alacak; personelin adı, soyadı, sicil numarası, unvanı ve görev yeri bilgileri ise kağıdın arka yüzüne
yazılacaktır.
5. UYGULAMA:
a) Hutbe ve Şiir Yazma yarışmasında değerlendirme, ilgili kurulca edebi unsurlar, temanın işleniş
tarzı, Türkçe ve gramer kuralları üzerinden yapılacaktır.
b) Yarışmaların değerlendirilmesi yalnızca il merkezinde yapılacak ve il genelindeki isteyen bütün
görevliler yukarıda belirtilen hutbe ve şiir yazma konularından seçtiği bir konuda yarışmaya
katılacaktır.
c) Eğitim merkezlerindeki hutbe ve şiir yazma yarışmasına katılacak kursiyer ve personelin
çalışmaları, eğitim merkezinin bulunduğu il müftülüğüne gönderilecek ve il birincisinin belirleneceği
yarışmada il seçici kurulu tarafından değerlendirilecektir.
ç) Yarışmaya başvuran eserlerden mutlaka bir birinci belirlenecek ve İl birincisi olanlar Türkiye
genelinde yapılacak yarışmada ili temsil edecektir.
d) Yüksek Seçici Kurul, hutbe ve şiir metinleri arasından mutlaka ilgili yarışmanın Türkiye
birincisi, ikincisi ve üçüncüsünü belirleyecektir.
6. SEÇİCİ KURULLAR:
a) İl Seçici Kurulu
İl genelindeki seçmelerin ve değerlendirmelerin yapılacağı Hutbe ve Şiir Yazma Yarışması İl Seçici
Kurulu; il müftüsünün başkanlığında, bir müftü yardımcısı, baş/uzman/vaizlerden bir kişi, ilahiyat
fakültesi öğretim üyesi/görevlisi bir kişi, eğitim merkezinden bir eğitim görevlisi, hutbe ve şiir yazma
konusunda temayüz etmiş imam–hatip lisesi meslek dersi veya din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni
iki kişi ile iki edebiyat öğretmeninden olmak üzere en az beş kişiden oluşur.
b) Yüksek Seçici Kurul
Diyanet İşleri Başkanlığınca tespit edilecektir.

7. DEĞERLENDİRME ESASLARI
A- Hutbe Yazma Yarışmasında İl Seçici Kurulları şu hususlara dikkat eder:
a) Hutbe metninin özgün olmasına, 12 punto ve Times New Roman karakteri ile
yazılmasına ve A4 kâğıdın bir sayfasını geçmemesine,
b) Ayet ve hadisler ile kullanılan kaynaklarının dipnotlarda gösterilip gösterilmediğine,
c) Henüz netleşmemiş görüşlere yer verilerek gereksiz tartışmalara ve huzursuzluğa sebep
olacak hususlara yer verilmemesine dikkat edilecektir.
Değerlendirme;
1- Temanın kısa, anlaşılır ve düzgün cümlelerle işleniş tarzı 20 puan,
2- Edebi unsurlar (giriş, gelişme, sonuç, dip not vb.) 30 puan,
3- Türkçe ve yazım kuralları 20 puan,
4- Konuya hakimiyet, yeterli araştırma ve inceleme 20 puan,
5- Ön yargıya ve politik görüşlere yer vermeme 10 puan.
Toplam 100 puan.
B- Şiir Yazma Yarışmasında İl Seçici Kurulu şu hususlara dikkat eder:
a) Şiir metninin özgün olmasına, 12 punto ve Times New Roman karakteri ile yazılmasına
ve A4 kâğıdına yazılmasına,
b) Şiirlerin 3 kıtadan az ve 10 kıta’dan fazla olmamasına dikkat edilecektir.
Değerlendirme;
1- Temanın işleniş tarzı 20 puan,
2- Edebi unsurlar 30 puan,
3- Türkçe ve yazım kuralları 20 puan,
4- Konuya hakimiyet 20 puan,
5- Ön yargıya ve politik görüşlere yer vermeme 10 puan.
Toplam 100 puan.
Yarışmacıların puanı, yarışma Seçici Kurul Üyeleri tarafından verilen puanların aritmetik
ortalamasıdır. Eşitlik olması halinde sırayla değerlendirmeye esas olan hususlardaki puanlara
bakılacak, eşitlik bozulmadığı takdirde kur’a çekimine gidilecektir.
8. YARIŞMA TAKVİMİ:
Hutbe ve Şiir Yazma Yarışmalarına katılacak görevliler, eserlerini 25 Mayıs 2018 Cuma günü mesai
bitimine kadar eğitim merkezi müdürlüğü, il ve ilçe müftülüklerine; eğitim merkezi müdürlükleri ve
ilçe müftülükleri de 01 Haziran 2018 Cuma günü mesai bitimine kadar il müftülüğüne teslim
edecektir.
İl müftülükleri de Seçici Kurullarını toplayarak gerekli çalışmalarını yapacak, il birincilerini 29
Haziran 2018 Cuma günü mesai bitimine kadar belirleyecekler ve metinleri 06 Temmuz 2018 Cuma
günü mesai bitimine kadar Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne göndereceklerdir.
Yüksek Seçici Kurul, eserleri 07 Eylül 2018 Cuma gününe kadar sonuçlandıracak ve Türkiye 1., 2. ve
3.’üncüsünü belirleyecektir. Sonuçlar en geç 14 Eylül 2018 Cuma günü Din Hizmetleri Genel
Müdürlüğü web sayfasından duyurulacaktır. (http://www2.diyanet.gov.tr/DinHizmetleriGenelMudurlugu/Sayfalar/AnaSayfa.aspx)
9. ÖDÜLLER:
Yarışmalarda başarılı olan personele il müftülüklerince teşvik ödülleri verilebilir. Başkanlıkça Hutbe
Yazma ve Şiir Yazma yarışmalarında dereceye girenlerden:
Birinciye 5.000 ₺
İkinciye 4.000 ₺
Üçüncüye 3.000 ₺


Ayrıca yarışmada il birincisi olan personele Başkanlığımızca teşvik ödülleri verilecektir.
10. DİĞER ŞARTLAR:
a) İlgili kurullarca yapılan değerlendirme sonuçları ve kararları bir tutanakla tespit edilerek özel
dosyasında saklanır.
b) Yarışma sonuçları tutanakların seçici kurulda görevli bütün üyelerce imzalanmasından sonra
ilan edilecektir.
c) Diyanet İşleri Başkanlığı’na gönderilen eserler, iade edilmeyecek ve Başkanlık bunları
yayınlama hakkına sahip olacaktır. Eser sahiplerine verilen ödüller, telif hakkı yerine
sayılacaktır. İl Seçici Kurulu değerlendirmeleri sonucunda birinci olan eserler dışındakiler bir
yıl süreyle il müftülüğünde muhafaza edilecek, süre sonunda imha edilecektir.
ç) Yarışmalara katılan personel, bu şartname hükümlerini ve seçici kurul kararlarını kabul etmiş
sayılır. Şartnamede belirtilmeyen hususlarda veya tereddüt halinde Diyanet İşleri
Başkanlığı’nın kararları geçerlidir.
d) İl Seçici Kurullarında üye olarak görevlendirilenlerden kurumlarınca yolluk ve yevmiye
ödenmeyenlere azami net 100-(Yüz) ₺ ile iaşe, ibate ve yol masrafları, Yüksek Seçici
Kurullarda başkan ve üye olarak görevlendirilenlerden kurumlarınca yolluk ve yevmiye
ödenmeyenlere azami net 150-(Yüzelli) ₺ ile iaşe, ibate ve yol masrafları, Türkiye Diyanet
Vakfınca/Şubelerce karşılanır.

2018 YILI CAMİLER VE DİN GÖREVLİLERİ HAFTASI MÜNASEBETİYLE
TAŞRA TEŞKİLATINDA GÖREVLİ PERSONEL ARASINDA YAPILACAK
HUTBE VE ŞİİR YAZMA YARIŞMALARI İLE İLGİLİ TAKVİM
Yarışmaya katılacak görevliler, eserlerini 25 Mayıs 2018 Cuma günü mesai bitimine
kadar il ve ilçe müftülüklerine, ilçe müftülükleri de 01 Haziran 2018 Cuma günü
mesai bitimine kadar il müftülüklerine teslim edecektir.
İl müftülükleri seçici kurullarını toplayıp gerekli çalışmalarını yaparak, il birincilerini
29 Haziran 2018 Cuma günü mesai bitimine kadar belirleyecekler ve metinleri 06
Temmuz 2018 Cuma günü mesai bitimine kadar Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne
göndereceklerdir.
Yüksek Seçici Kurul, eserlerin incelenmesini 07 Eylül 2018 Cuma gününe kadar
sonuçlandıracak ve Türkiye 1., 2. ve 3’üncüsünü belirleyecektir.
YARIŞMA KONULARI:
A. Hutbe yazma yarışması konuları:
a)İman ve Hayat
b)İmanı Hayat Kılabilmek
c)İmanın Hayatımızdaki Yansımaları
ç) En Büyük Nimet: İman
d)İman-ı Kâmil
B. Şiir yazma yarışması konuları:
İman, İman Esasları, Kâmil İman, İman ve Hayat temalı konular.
C. Hutbe ve Şiir yazma Yarışmaları Ödülleri:
Birinciye 5.000 ₺
İkinciye 4.000 ₺
Üçüncüye 3.000 ₺


Ayrıca yarışmada il birincisi olan personele Başkanlığımızca teşvik ödülleri
verilecektir.
Müracaatlar Müftülüğümüze yapılacaktır. Yarışmalara ait şartname
Müftülüğümüzce imza karşılığı tebliğ edilecektir.

Not: Yarışmalara sadece diyanet personeline yöneliktir. Diğer yarışmalar ve şartnameleri için aşağıdaki linkten incileyebilirsiniz.
http://www2.diyanet.gov.tr/DinHizmetleriGenelMudurlugu/Sayfalar/HaberDetay.aspx?rid=157&lst=HaberlerListesi&csn=/DinHizmetleriGenelMudurlugu

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir