ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI
Çukurova Hediyelik Eşya Tasarım Yarışması
A) Amacı;
Çukurova’yı (Adana ve Mersin) temsil edecek, turistlerde ilgi uyandıracak
hediyelik eşyalar üretmek, geleneksel el sanatlarımızı yeni kuşaklara aktarmak,
çağdaş ve güncel boyut kazandırarak günümüzle buluşturmak, bu alanda eser veren
sanatçılarımızı gelenekten yararlanarak üretmeye özendirmek. Genç ve profesyonel
tasarımcıları teşvik etmek ve çalışmalarını desteklemek, değerlendirmek, sergilemek
ve kalıcı eserler kazandırmak amacıyla;
 Adana İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
 Akdeniz Geleneksel El Sanatları Derneği
 Adana Olgunlaşma Enstitüsü
 Çukurova Üniversitesi
 Mersin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
 Mersin Üniversitesi
 Mersin Olgunlaşma Enstitüsü
İşbirliği ile “Çukurova Hediyelik Eşya Tasarım Yarışması” düzenlenecektir.
B) Konusu:
Çukurova (Adana ve Mersin) bölgesinin doğası, tarihi, kültürel ve turistik
değerlerini temsil edecek, seri üretime uygun, geleneksel el sanatları ve/veya modern
tekniklerin kullanılabileceği hediyelik eşya tasarım yarışması
C) Kapsamı:
 Türkiye Cumhuriyeti uyruklu, 18 (on sekiz) yaş üzeri tüm amatör veya
profesyonel çalışan usta, sanatçı, akademisyen ve öğrencilere açıktır.
 Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 Yarışmaya başvuru için herhangi bir eğitim düzeyi sınırlaması
bulunmamaktadır.
 Yarışmaya; Çukurova Kalkınma Ajansı çalışanları, Seçici Kurul Üyeleri ile
bunların birinci derece yakınları katılamazlar.
D) Hedefleri:
 Turistik değeri olan hediyelik eşya üretimini teşvik etmek
 Geleneksel el sanatlarını, çağdaş yorum ve tasarımla buluşturmak
 Çukurova’daki turistik, kültürel ve tarihi değerlere ve dokulara sahip çıkmak
 Ürün tasarlama, geliştirme, oluşturma ve uygulama deneyimlerini
güçlendirmek
E) Katılım şekli:
 Başvuru sahipleri yarışmaya daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış
ya da sergilenmemiş eserler ile en fazla 2 (iki) ürünle katılabilir.
 Yarışmaya eser verecek olan sanatçılar, kendi anlatım biçimlerine uygun her
türlü teknik ve malzemeyi kullanmakta serbesttir.
F) Ürün teslimatı:
Yarışmaya gönderilecek eserin tanımı ile ilgili olarak:
 Eser ön yüzünde hiçbir şekilde isim, imza, mühür vb. tanıtıcı simge
kullanılmayacaktır.
 Eserin arkasına, sağ kenara, 5 haneli rakam ve 1 harften oluşan bir rumuz
yazılacaktır (örneğin: “19867T” gibi.)
 Sanatçı; isim, soy isim, e-posta adresi, ev telefonu, cep telefonu, yazışma
adresi, doğum tarihi, ve diğer bilgilerinin yazılı olduğu Ek – 1 BAŞVURU
FORMU ve TAAAHHÜTNAME’Yİ imzalayıp bir mektup zarfına koyarak
ağzını yapıştıracak ve zarfın sol üst köşesine eserin arkasındaki 5 haneli
rakam ve 1 harften oluşan aynı rumuzu yazacaktır.
Taahhütnamenin kişi tarafından imzalanmasıyla birlikte bu belge yarışmacı
ve Çukurova Kalkınma Ajansı arasında yapılmış bir anlaşma olarak kabul
edilecektir.
 Zarfın üzerinde sanatçının belirlediği rumuz dışında hiçbir kimlik bilgisi veya
tanıtıcı ibare yer almamalıdır.
 Sanatçı, eseri teslim ederken veya gönderirken, bu zarfı da ekleyerek
gönderecek / teslim edecektir.
 Eserlerin, elden teslim edilmesi halinde teslim ve tesellüm tutanağı ile işlem
yapılması zorunludur. Eserin kargo ile gönderilmesi halinde gönderi evrakı
teslim tutanağı yerine geçecektir.
 Yukarıda belirtilen eserler ve belgelerin 12.03.2018 tarihinden 20.04.2018
tarihi saat 17:00’ ye kadar Çukurova Kalkınma Ajansı’nın adresine (Döşeme
Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı No:138/2 Seyhan ADANA) elden
veya kargo ile gönderilmesi gerekmektedir.
 Kargo ile gönderilen eserler, Çukurova Kalkınma Ajansı’nın 3 (üç) personeli
tarafından kamera önünde açılacak, zarar gören eserler tutanak tutularak kayıt
altına alınacaktır.
 Kargo ile yapılacak eser teslimlerinde; kargo ücreti, sigorta ve benzeri
giderlerle kargo esnasında meydana gelebilecek hasar ve gecikmeler,
katılımcıların sorumluluğunda olup, kargoda zarar gören eserler
değerlendirmeye alınmayacaktır.
G) Yarışma süreci:
 Yarışmaya gönderilecek eserler, ilan edilen Seçici Kurul tarafından
değerlendirilecektir.
 İlgili şartlar, sadece 2018 yılı için geçerlidir.
 Jüri tarafından verilen kararlar kesin olup, itiraz yolu kapalıdır.
 Çukurova Kalkınma Ajansı zorunlu hallerde jüride değişiklik yapma hakkını
saklı tutar. Yarışmacılar bu hususu kabul etmiş sayılırlar.
 Seçici Kurul herhangi bir ödüle layık eser bulunmaması durumunda, o alanda
verilecek ödül kademelerini boş bırakabilir. Bu konuda jürinin kararı esas olup
itiraza kapalıdır.
 Her Seçici Kurul Üyesi, eserlere, bağımsız olarak puan verecektir. Her eser
için, verilen puanların ortalaması alınarak, eserin almış olduğu puan
belirlenecektir.
H) Değerlendirme Ölçütleri:
Eserin:
1- Çukurova Bölgesi’nin Değerlerini Barındırması (30 Puan)
2- Tasarımı (Özgünlük ve Yaratıcılık Düzeyi) (25 Puan)
3- Görsellik ve Estetik (25 puan)
4- Ürünün Tekniği ve Seri Üretime Uygunluğu (20 Puan)
İ) Yarışma Sonuçları:
 Yarışma sonuçları jüri toplantısı sonrasında 04/05/2018 tarihinde Çukurova
Kalkınma Ajansı’nın web sayfasında ilan edilecektir.
 Ödül töreni tarihi daha sonra Çukurova Kalkınma Ajansı tarafından ilan
edilecektir.
 Ödül almayan eserler, Ajans tarafından gerçekleştirilecek sergi sonrasında,
eser sahiplerine elden veya kargo ile alıcı ödemeli olarak iade edilecektir.
 Yarışmaya eser gönderimlerinden kaynaklanan kayıp ve zararlardan
Çukurova Kalkınma Ajansı sorumlu olmayacaktır.
 Çukurova Kalkınma Ajansı ödül alan ve sergilenmeye değer bulunan eserleri
yurtiçinde ve yurtdışında sergileme hakkına sahip olacaktır.
 Yarışmada ödül alan eserler Çukurova Kalkınma Ajansı Yarışma
Sekretaryasının arşivinde muhafaza edilir, Yarışmacılar Çukurova Kalkınma
Ajansı’nın söz konusu tasarımları sergileme ve kar amacı güdülmeksizin
üretme ve kullanma hakları olduğunu kabul eder.
 Yarışmacılar, gönderecekleri tasarımlar için belirtilen ödüller dışında,
tasarımları ödül alsın ya da almasın herhangi bir ödül veya ücret kesinlikle
talep edemezler.
J) Telif hakları:
 Çukurova Kalkınma Ajansı, yarışmaya gönderilen eserlerin görselleri, eser
bilgileri ve sanatçı ile ilgili bilgileri, eser ödül alsın ya da almasın- yarışma ile
doğrudan veya dolaylı olarak ilgili olan kitap, katalog, broşür, afiş vb. Basılı
materyalde; ayrıca, tanıtım amacıyla web sitesi, internet, basın tanıtım
çalışmalarında kullanma ve ulusal/uluslararası sergileme hakkına sahiptir.
Bunun için, eser sahibine herhangi bir telif ücreti ödenmeyecektir.
 Yarışmada ödüle değer bulunan eserler, Çukurova Kalkınma Ajansı
Koleksiyonu’na ait olacaktır.
 Yarışmaya katılan her proje konusu eserin daha önce başka bir yerde
yayınlanmamış/sergilenmemiş olması, kurum ve kuruluş logolarını
çağrıştırmaması gerekmektedir. Teslim edilen eserler Türk Patent
Enstitüsü’nce daha önce başkaları tarafından korunmaya alınmamış olmalı,
tescil başvurusu yapılmamış olmalıdır. Sunulan eser daha önce bir yerde
kullanılmamış ya da yayınlanmamış olmalıdır. Seçici Kurul tarafından kopya
olduğu anlaşılan tasarımlar değerlendirmeye alınmayacaktır. Tasarımın kopya
olduğunun anlaşılması halinde ödül verilmeyecek, verilmiş ise ödül sahibi
ödülü derhal iade edecektir. Bu durum, diğer yarışmacıların sıralamalarında
değişiklik yapılacağı anlamı taşımaz. Oluşacak her türlü sorunun hukuki
yaptırımı ve süreçlerin maddi yaptırımı yarışmacıya ait olup, doğabilecek
sorunlardan Çukurova Kalkınma Ajansı ve Jüri sorumlu tutulamaz.
 Bu yarışmaya başvuran ve yarışmaya kabul edilen her sanatçı, yarışmanın
bütün koşullarını kabul eder ve şartnamelere uymayı taahhüt eder.
 Yarışmaya katılan bütün eserlerin, ticari amaçlı kullanımı için tasarımcıların
izninin alınması gereklidir. Yarışmada dereceye giren eserlerden 5846 sayılı
“Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu” kapsamında korunacak bir eser oluştuğunda
bu eserin işleme, çoğaltma, yayma, temsil, kamuya iletim gibi mali hakları,
tasarımların hakları münhasıran yarışmaya katılan yarışmacılara aittir. Bu
hakların belirli bir süre kullanımı için lisans almak isteyenler ile bu hakları devir
almak isteyenlerin kurumumuzdan bağımsız olarak, anlaşma yapmaları
gerekmekte olup, Ajans bu konunun tamamen dışındadır.
K) Ödüller:
 Bir yarışmacı birden fazla ödüle hak kazandığı takdirde kendisine sadece en
yüksek derecedeki ödül verilecektir.
 Ödüllere ilişkin ödemeler eser sahiplerinin hesabına sonuçların ilanından
sonra 1 ay içinde yatırılacaktır.
Birincilik Ödülü : 7.500 TL
İkincilik Ödülü : 5.000 TL
Üçüncülük Ödülü : 3.000 TL
Adana Özel Ödülü : 1.500 TL
Mersin Özel Ödülü : 1.500 TL
ÇKA Özel Ödülü : 1.500 TL
Tasarım Özel Ödülü : 1.500 TL
 Ödüller dışında jürice sergilenmeye değer bulunan eserler belirlenerek, eser
sahiplerine katılım belgesi verilecek ve eserler yarışma ödül kataloğunda yer
alacaktır.
L) Yarışma Takvimi:
Eser Teslim Tarihleri : 12.03.2018 – 20.04.2018 (TSİ 17:00)
Seçici Kurul Toplanma Tarihi : 29.04.2018
Sonuçların Açıklanma Tarihi : 04.05.2018
Ödül Töreni ve Sergi Tarihi : Çukurova Kalkınma Ajansı tarafından
daha sonra ilan edilecektir.
M) Moderatör:
Moderatör, yarışmanın tüm aşamalarında gerekli bilgi ve desteğin sağlandığı, jüri
üyeleri ile yarışmacılar arasında koordinasyonu sağlayan ve tüm süreci kontrol eden;
başvuruların teslim alınması, düzenlenmesi ve jüri değerlendirilmesine sunulmasını
denetleyen bağımsız danışmandır.
1. Mustafa İŞLER : mustafa.isler@cka.org.tr 0322 363 00 40 (604)
2. Almila KARAASLAN : almila.karaaslan@cka.org.tr 0322 363 00 40 (205)
N) Seçici Kurul:
Seçici Kurul toplantısı için en az 5 (Beş) üyenin katılımı gereklidir.
Değerlendirme toplantısı için yeterli sayıda Seçici Kurul Üyesi bulunmaması halinde,
jüri ileride belirlenecek bir tarihte yeniden toplanır.
Jüri Üyeleri: (Alfabetik Sırayla)
1. Prof. Hüseyin DEMİR
Mersin Üniversitesi Güzel San. Fakültesi
2. Dr.Lutfi ALTUNSU
Çukurova Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri
3. Meral AKTÜRK
Mersin İl Kültür ve Turizm Şb. Müdürü
4. Meral ALTINKAYA
Adana Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü
5. Yrd. Doç. Muzaffer TİRE
Çukurova Üniversitesi Eğt. Fak. Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü
6. Sabri TARİ
Adana İl Kültür ve Turizm Müdürü
7. Serdal İNÖZÜ
Akdeniz Geleneksel El Sanatları Derneği Başkanı
8. Şükriye YILMAZ
Mersin Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü
Seçici Kurul 29.04.2018 tarihinde Çukurova Kalkınma Ajansı Adana merkezinde
toplanarak, teslim edilen eserlerin elemesini yapar, ödüle ve sergilenmeye değer
bulunan eserleri belirler.
O) Diğer
Yarışmaya katılan tüm sanatçılar bu şartname hükümlerini kabul etmiş sayılırlar.
Şartnamede belirtilmeyen hususlarda veya tereddüt halinde Çukurova Kalkınma
Ajansı’nın vereceği kararlar geçerlidir.
KATILIMCILARIMIZA BAŞARILAR DİLERİZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir