EBA Kadraj Fotoğraf, Resim, Senaryo, Kısa Film Yarışmaları

HAYDİ GENÇLER GÖRELİM SİZİ…

Resim Yarışması Konusu: ÖĞRETMEN

Resim Yarışması Konusu: ÖĞRETMEN

Kısa Film Yarışması Konusu: ÖĞRETMEN

Kısa Film Senaryo Yarışması Konusu: Milli, Manevi, Kültürel ve Evrensel Değerler

konularında çeşitli yarışmalar düzenlemektedir.

yarışmaların ayrıntılarını http://www.eba.gov.tr/yarisma adresinden alabilirsiniz.

Geçen yıl 1. olan aile içi iletişimsizliği konu alan filmin linkinide sizlerle paylaşalım https://www.youtube.com/watch?v=keZQREcODdA&t=308s

 

Milli Eğitim Bakanlığı
Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü
4. EBA KADRAJ FOTOĞRAF YARIŞMASI YÖNERGESİ
YARIŞMANIN KONUSU
Öğretmen
YARIŞMANIN KAPSAMI
Yarışma öğretmen ve öğrenci olmak üzere iki ayrı kategoride yapılacaktır.
Öğretmen kategorisi, Türkiye genelindeki Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı tüm resmi ve
özel okul öğretmenlerini kapsamaktadır.
Öğrenci kategorisi, Türkiye genelindeki Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı tüm resmi ve
özel okullarda okuyan lise öğrencilerini kapsamaktadır.
YARIŞMANIN AMACI
Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen bu yarışma ile
Türk Milli Eğitim Sistemi’nin genel amaç ve temel ilkeleri doğrultusunda ve yapılandırmacı bir
anlayışla yeniden geliştirilen “Öğretim Programları”na uygun olarak öğrenci ve öğretmenlerin
fotoğraf sanatına olan ilgilerini öne çıkarmak ana fikrinden hareketle aşağıdaki amaçlar
hedeflenmektedir:
• FATİH Projesi ve Eğitim Bilişim Ağı’nın (EBA) tanıtılması kapsamında; farkındalığı
artırmak ve projeyi tanıtmak,
• Öğretmen ve öğrencilerin kişisel gelişimine katkıda bulunmak, estetik duyum ve
beğenilerini geliştirmek,
• Öğretmen ve öğrencilerin “öğretmen” konusuna fotoğrafçı gözüyle yaklaşmalarını
sağlamak,
• Öğretmenlik mesleğinin bir toplumun geleceği üzerindeki etkilerine dikkat çekmek,
• Öğrencilerin bilişsel, sosyal, kişisel gelişimlerinde öğretmenin önemini fotoğraf diliyle
aktarmak,
• Duygu ve düşüncelerini görsel sanat çalışmaları aracılığı ile sergileyebilmeleri ve
çevredekilerle paylaşmaktan zevk alabilmeleri için ortam sağlamak,
• Ders dışı sanatsal etkinliklerde bulunma alışkanlığı ve zevkinin oluşmasına katkı
sağlamak,
• Ortaya çıkan ürünlere Eğitim Bilişim Ağı (EBA) içerisinde yer vererek paylaşıma
sunmak,
• Hoşgörü, başkalarına saygı, bilginin yaşama aktarılması, kendini ifade etme,
üretilenlerin gelecek kuşaklara aktarılması gibi kazanımları sağlamak.
YARIŞMAYA KATILIM ŞARTLARI
Genel Şartlar
1. 4. EBA Kadraj Fotoğraf Yarışması, Türkiye genelindeki Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı
tüm resmi ve özel okul öğretmenleri, öğrenci kategorisinde ise Türkiye genelindeki
Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi ve özel okullarda okuyan lise öğrencilerine açıktır.
2. Yarışmaya katılan özel okul öğretmenleri başvuru tarihleri arasında okul öğretmeni
olduğuna dair belgeyi istenildiğinde sunmaları gerekmektedir.
3. Katılımcılar yarışmaya gönderdikleri eserin tümüyle kendilerine ait olduğunu, gerekli
izinlerin alındığını diğer hususlarla birlikte kabul, beyan ve taahhüt edecektir. (Ödül
kazanan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanların
elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınacaktır. Tespit edildiği
takdirde yarışmacı ödüllendirilmiş olsa bile ödülü geri alınır.)
4. Katılımcılar, daha önce herhangi bir yarışmada derece (birinci, ikinci, üçüncü,
mansiyon, özel ödül, sergileme) almış ve herhangi bir kaynakta basılmış eserleriyle
yarışmaya katılamazlar.
5. Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü (YEĞİTEK) çalışanı ve birinci derece
yakınları bu yarışmanın kapsamı dışında kalacaktır.
6. Seçici Kurul Üyesi ya da birinci derece yakınları bu yarışmanın kapsamı dışında
kalacaktır.
7. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’na ve genel ahlak ilkelerine uymayan, siyasi
amaçlara hizmet eden veya reklam unsuru içeren fotoğraflar yarışma dışı
bırakılacaktır.
8. Her katılımcı (öğretmen, öğrenci) en fazla bir eser ile yarışmaya katılabilir.
9. Yarışmacı, dereceye giren eserin kullanım haklarını Yenilik ve Eğitim Teknolojileri
Genel Müdürlüğü’ne verdiğini peşinen kabul eder. Buna bağlı olarak gerek Fikri ve
Sınai Haklar Kanunu’nu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince yarışmaya gönderdiği
eserinin çoğaltma, işlenme, yayma, temsil, umuma iletim, faydalanma vb. umuma
arzda gerekli bilimum haklar için Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü’ne
izin/muvafakatname verdiğini kabul eder. Bu şekilde kullanılan eserler için, eser
sahibi verdiği izni sonradan kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde
kullanılmasını men etmeyeceğini veya bu izin/muvafakatname için herhangi bir telif
hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
10. Yarışmaya katılan kişiler, eserlerinin Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü
tarafından her türlü yayın organında süresiz yayınlanabileceğini, yapacağı
çalışmalarda kullanılabileceğini ve bu şartname hükümlerini aynen kabul etmiş
sayılırlar.
11. Bu yarışmaya katılanlar yarışma koşullarını kabul etmiş sayılırlar. Uygulama
esaslarında yer almayan konulara dair takdir yetkisi, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri
Genel Müdürlüğü’ne aittir.
12. Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü, gerekli gördüğü durumlarda
şartname üzerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir.
13. Yarışmaya katılan eserler, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından
eba.gov.tr adresi üzerinden, ticari olmayan amaçlarla eğitim/tanıtım vb.
faaliyetlerinde kullanılabilir.
Teknik Şartlar
1. Fotoğraflar dijital ortamda gönderilecektir.
2. Yarışmada teknik bir kısıtlama yoktur. Yarışmacılar; kurgusal, renkli, siyah-beyaz vb.
fotoğraflarla yarışmaya katılabilirler.
3. Yarışmaya gönderilen eserler, kısa kenarı en az 2000 piksel olacak şekilde, JPEG
formatında kaydedilerek gönderilecektir.
4. Fotoğrafların kenarında boşluk veya paspartu kullanılmayacaktır.
5. Fotoğrafların üzerinde, fotoğrafı çeken kişiye ait herhangi bir bilgi, logo vs.
bulunmayacaktır.
6. Yarışmacıların katılım formunu eksiksiz doldurmaları ve fotoğraf çalışmalarını katılım
formu ile birlikte Eğitim Bilişim Ağı (EBA) Portalı üzerindeki ilgili alana
(www.eba.gov.tr/yarisma) yüklemeleri gerekmektedir.
BAŞVURULAR ve ESERLERİN GÖNDERİLMESİ
Başvuru sahibi, öğretmen ise MEBBİS veya edevlet şifresi ile öğrenci ise TCKN, okul
no, cilt no, nüfus cüzdanı seri no bilgileri ile www.eba.gov.tr/yarisma adresi üzerinden
yarışmaya katılabilir.
SEÇİCİ KURULUN OLUŞUMU VE ÇALIŞMASI:
1. Seçici Kurul, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen en az
üç kişiden oluşur.
2. Seçici Kurul üyelerinin mücbir sebeplere bağlı olarak bir veya birkaçının değerlendirme
toplantısına katılamaması durumunda, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü
tarafından yeni üye belirlenir.
3. Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü’nün görevlendirdiği, oy hakkı
bulunmayan en az bir gözlemci seçici kurul toplantılarında yer alır. Gözlemci, yönteme
ilişkin sorunların çözümlenmesinde katkıda bulunur.
4. Seçici Kurul, sonuçları açıklamadan önce bütün üyelerce imzalanmış karar tutanaklarını
Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü’ne teslim etmekle yükümlüdür.
ÖDÜLLER
Ödüller, öğretmen ve öğrenci olmak üzere iki ayrı kategoride verilecektir.
Öğretmen Kategorisi Ödülleri:
Birincilik Ödülü 4000 TL
İkincilik Ödülü 3000 TL
Üçüncülük Ödülü 2000 TL
EBA Özel Ödülü 2000 TL
Öğrenci Kategorisi Ödülleri:
Birincilik Ödülü 3000 TL
İkincilik Ödülü 2000 TL
Üçüncülük Ödülü 1000 TL
EBA Özel Ödülü 1000 TL
YARIŞMA TARİHLERİ
Başvuruların Başlama Tarihi 10.01.2018
Eserlerin Son Başvuru Tarihi 02.04.2018
(Başvuru modülü saat 24.00’e kadar açık olacaktır.)
Değerlendirme Sonuçlarının Açıklanması 13.04.2018
Ödül Töreni 15.05.2018
İLETİŞİM
Eposta: ebakadraj4@eba.gov.tr

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir